Archiv aktualit pro rok 2021

RSS Atom ikona

Návrat dětí do MŠ

Vážení  rodiče, dovoluji si vás  informovat o organizaci návratu dětí k prezenčnímu předškolnímu vzdělávání od 12.4.2021:

NÁVRAT DO MŠ SE TÝKÁ:
Dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání
Děti, jejichž zákonní zástupci jsou

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v
 • mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech
 • vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo
 • ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních
 • službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
 • pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ
 • sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

Další informace získáte v dokumentu Informace pro rodiče k nástupu dětí do MŠ

Jak probíhalo a stále ještě probíhá vzdělávání dětí v době uzavření mateřské školy

od 1.března je mateřská škola uzavřena na základě vládního nařízení ze dne 26.2.2021.

Školský zákon ukládá mateřské škole vzdělávat v době uzavření školy děti, pro které je vzdělávání povinné (PPV -povinné předškolní vzdělávání) distanční formou. 13 předškoláčků jsme tedy začaly distančně vzdělávat, ale nezapomněly jsme ani na mladší děti.

Distanční vzdělávání probíhá v pracovní dny. Vždy na konci týdne nebo hned v pondělí obdrží děti složku, ve které jsou pracovní listy, omalovánky a další materiál k činnostem. Zároveň ve složce obdrží rodiče pokyny k práci s dětmi, téma, kterého se činnosti dotýkají, odkazy na webové stránky a další informace. Každý den ráno pak rodiče dostávají na FB skupinu Školička videa, nahrávky písniček, pohádek a konkrétní pokyny k provedení úkolu na daný den.

V průběhu dne rodiče posílají fotografie nebo videa , jak děti na úkolu pracovaly, jak se jim činnost líbila , podařila apod. Jsme v neustálé interakci a škola tak získává potřebnou zpětnou vazbu o práci dětí v PPV, ale i o zapojení se do činností dětmi mladšími. Po ukončení distanční formy vzdělávání bude veškerá „práce“ dětí vložena do jejich portfolia.

Těšíme se na návrat dětí do mateřské školy a věříme, že do konce školního roku ještě stihneme spoustu naplánovaných akcí a aktivit nejen s dětmi, ale i s rodiči, kteří si zaslouží poděkování za spoluúčast na distančním vzdělávání dětí. Z prací dětí s velikonoční tématikou jsme vyzdobily plot mateřské školy.

Tou to cestou přejí zaměstnankyně mateřské školy klidné prožití velikonočních svátků a hlavně zdraví a pohodu v kruhu nejbližších.

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Od soboty 27. února platí na území České republiky nový nouzový stav na 30 dnů, tedy do 28. března. Od 1. března dochází vzhledem k současné epidemické situaci ke zpřísnění zejména v oblasti volného pohybu, maloobchodu a služeb a ve školství.

web. stránky Vlády ČR: Nouzový stav a mimořádná opatření – co aktuálně platí | Vláda ČR (vlada.cz)

Omezení provozu škol a školských zařízení
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.:

5. provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení.

Jana Papaková, ředitelka MŠ