Vzdělávání

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Rozvoj osobnosti ,podpora v tom, co se dítěti daří, i v tom, co je pro ně náročné

Vycházíme z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání /2004/ s rámcovými cíli ,očekávanými výstupy a očekávanými kompetencemi, na jehož základě byl vypracován
 Školní vzdělávací program: “ TVOŘIVĚ ZA POZNÁVÁNÍM „

Nabízíme kvalitní péči o všechny děti naší školy. Ve vzdělávání upřednostňujeme rozvoj smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání, systematicky využíváme prožitkové učení. Veškeré snažení zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde dítě bylo maximálně šťastné a spokojené. Jsme vesnická MŠ, takže hlavním zaměřením je příroda, ekologie, polytechnické vzdělávání dětí.To bude rozvíjeno zejména v programu  „Tady , teď, jen na krátko – začaruj se zahrádko“ při využívání zahrady MŠ,která dostojí v podzimních dnech velké změny v zahradu v tzv. přírodním stylu.Jsme zapojeni do projektu EU – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání -Výzva č. 02_18_063 – ŠablonyII.

Formou anglických chvilek seznamujeme děti s anglickým jazykem, jednotu psychiky a motoriky rozvíjíme Metodou dobrého startu, využíváme také Masáže děti dětem.

Školní vzdělávací program je rozdělen do čtyř integrovaných bloků

  1. JÁ A …..
  2. KDYŽ SE ŘEKNE….
  3. CO VIDÍM ?
  4. KAM JDEME ?

Integrované bloky obsahují okruhy z běžného života dětí, jako : RODINA, KAMARÁDI, ROSTLINY, DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, DIVADLO  a další, tyto okruhy jsou rozpracovávány do jednotlivých témat, která jsou aktuální situacím, roční době, svátkům apod. a jsou konkrétně rozpracovaná ve Třídním vzdělávacím plánu.

Školní vzdělávací program je volně dostupný v šatně mateřské školy.

 

ORGANIZACE DNE V MŠ

6.15 – 8.15 doba  určená  pro  příchod  dětí  do MŠ a předání  dětí  učitelkám,  děti již přítomné v MŠ vykonávají volně spontánní zájmové  aktivity a řízené činnosti
8.15 – 8.30 tělovýchovná chvilka, cvičení MDS,popř. Masáže děti dětem
8.40 – 9.00 hygiena, svačina
9.00 – 9.30 řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a  vzdělávání, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle ŠVP
9.30 – 11.30 pobyt venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělání dětí, prováděné dle ŠVP s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou a s okolním světem, v případě nepřízně  počasí pokračují řízené činnosti a aktivity ve třídě
11.30- 12.15 hygiena, oběd
12.15- 14.00 odpočinek, spánek, klidové aktivity
14.00 -14.30 hygiena, svačina
14.30 – 15.45 volné činnosti a aktivity řízené učitelkou, zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě MŠ, doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

Pro děti s povinnou předškolní docházkou je stanovená doba povinné docházky od 8:15 do 12:15