Vzdělávání

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Rozvoj osobnosti, podpora v tom, co se dítěti daří, i v tom, co je pro ně náročné.

Vycházíme z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání /2004/ s rámcovými cíli , očekávanými výstupy a očekávanými kompetencemi, na jehož základě byl ŠVP vypracován

Školní vzdělávací program: „TVOŘIVĚ ZA POZNÁVÁNÍM“

Nabízíme kvalitní péči o všechny děti naší školy. Ve vzdělávání upřednostňujeme rozvoj smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání, systematicky využíváme prožitkové učení. Veškeré snažení zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde dítě bylo maximálně šťastné a spokojené. Jsme vesnická MŠ, takže hlavním zaměřením je příroda, ekologie, polytechnické vzdělávání dětí. To bude rozvíjeno zejména v programu  „Tady , teď, jen na krátko – začaruj se zahrádko“ -při využívání zahrady MŠ,která dostála velkých
změn projektem zřizovatele :“ Zahrada v přírodním stylu při MŠ Skotnice“ a finanční dotací ze Státního fondu životního prostředí České republiky(viz.příloha).
Jsme také zapojeni do projektu EU – „Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání -Výzva č. 02_18_063 – ŠablonyII„.

V letošním školním roce jsme upravili vzdělávací obsah Školního vzdělávacího programu, který je rozdělen do pěti integrovaných bloků:

  1. JÁ A … RODINA – KAMARÁDI – MÁM RÁD … – MOJE TĚLO
  2. KDYŽ SE ŘEKNE… VESMÍR – ZEMĚ – PROFESE – DOPRAVA – SVĚT KOLEM NÁS (ETNIKA, GEOM.TVARY, BARVY…)
  3. CO VIDÍM? PŘÍRODA(fauna, flóra) – OVOCE/ZELENINA – ROČNÍ DOBY
  4. KAM JDEME-JEDEME? NÁVŠTĚVA… – EXKURZE – VÝLET- VYSTOUPENÍ
  5. TRADICE-OSLAVY/SVÁTKY MÍSTO,KDE ŽIJI – HALLOWEEN –ADVENT- VELIKONOCE – JINÉ (Den matek, Dušičky, Rozloučení s předškoláky apod.)

Integrované bloky obsahují okruhy z běžného života dětí ,které jsou v Třídním vzdělávacím plánu rozpracovávány do jednotlivých témat podle aktuální situace, roční doby, svátkům apod. Školní vzdělávací program je volně dostupný v šatně mateřské školy.

Školní vzdělávací program je volně dostupný v šatně mateřské školy.

 

ORGANIZACE DNE V MŠ

6.15 – 8.15 doba  určená  pro  příchod  dětí  do MŠ a předání  dětí  učitelkám,  děti již přítomné v MŠ vykonávají volně spontánní zájmové  aktivity a řízené činnosti
8.15 – 8.30 tělovýchovná chvilka, cvičení MDS,popř. Masáže děti dětem
8.40 – 9.00 hygiena, svačina
9.00 – 9.30 řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a  vzdělávání, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle ŠVP
9.30 – 11.30 pobyt venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělání dětí, prováděné dle ŠVP s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou a s okolním světem, v případě nepřízně  počasí pokračují řízené činnosti a aktivity ve třídě
11.30- 12.15 hygiena, oběd
12.15- 14.00 odpočinek, spánek, klidové aktivity
14.00 -14.30 hygiena, svačina
14.30 – 15.45 volné činnosti a aktivity řízené učitelkou, zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě MŠ, doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

* Pro děti s povinnou předškolní docházkou je stanovená doba povinné docházky od 8:00 do 12:00